Veel gestelde vragen

1. Ik heb al een dossier dat op de wachtlijst staat bij AGION. Kan ik nog een aanvraag indienen voor een energielening?

2. Ik heb een dossier waarvoor momenteel een verkorte procedure loopt. Kan ik gebruik maken van de energielening?

3. Wat betekent de beperking tot 500.000 euro exclusief btw? De drempelbedragen voor overheidsopdrachten gelden toch ten opzichte van de inrichtende macht?

4. Hoe lang duurt de maatregel?

5. Hoe kies ik een installateur?

6. Heb ik een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

 

1. Ik heb al een dossier dat op de wachtlijst staat bij AGION. Kan ik nog een aanvraag indienen voor een energielening?

Voor investeringen in hernieuwbare energie kan een school een energielening aanvragen aan een gunstig tarief. U kan een aanvraag voor energielening ook indienen als u al een subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject hebt ingediend. Er is geen impact op de aanvraag voor een energielening als er reeds een dossier op de wachtlijst staat.

U kan echter geen dubbele subsidiëring aanvragen. De energielening kan wel dienen om het eigen aandeel (30% of 40%) te financieren.

2. Ik heb een dossier waarvoor momenteel een verkorte procedure loopt. Kan ik gebruik maken van de energielening?

U mag zeker een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een energielening bij AGION. Voor het toekennen van energieleningen is een extra budget voorzien dat volledig los staat van de budgetten voor de reguliere financiering van een infrastructuurproject. Er is geen impact op de aanvraag voor een energielening als er al een dossier verkorte procedure loopt. Een aanvraag voor energielening kan op hetzelfde moment lopen als een dossier verkorte procedure.

U kan echter geen dubbele subsidiëring aanvragen. De energielening kan wel dienen om het eigen aandeel (30% of 40%) te financieren.

3. Wat betekent de beperking tot 500.000 euro exclusief btw? De drempelbedragen voor overheidsopdrachten gelden toch ten opzichte van de inrichtende macht?

Als u geen gebruik maakt van het raamcontract kan u, conform de wetgeving overheidsopdrachten, op volgende wijze en een installateur aanduiden:

  • Via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een investering groter dan 30.000 euro (excl. btw), maar kleiner dan 135.000 euro (excl. btw). U bevraagt minstens drie marktspelers.
  • Is de investering minder of gelijk is aan 30.000 euro (excl. btw), dan kan u werken met een aangenomen factuur. We raden aan dat u ook hier verscheidene offertes vraagt.
  • Voor een samengevoegde opdracht (het gaat dan over verschillende vestigingsplaatsen) groter dan 135.000 euro (excl. btw), moet u de procedure met bekendmaking gebruiken.

4. Hoe lang duurt de maatregel?

De Vlaamse Regering is akkoord gegaan om energieleningen ook in 2020 verder te zetten

5. Hoe kies ik een installateur?

Het Vlaams Energiebedrijf biedt een raamcontract aan waarop u voor de plaatsing van zonnepanelen een beroep kan doen.
Het gesubsidieerd officieel onderwijs kan bij de distributienetbeheerders terecht voor een raamcontract.

6. Heb ik een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Algemene regels op Vlaams niveau m.b.t. vrijstelling en melding:

  • Op een plat dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • Op een hellend dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 
    • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven 
    • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend

Maar, de gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). 

Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft, of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Meer info op Omgevingsloket Vlaanderen.