hoe een energielening aanvragen

aanvraagprocedure

Maakt u geen gebruik van een subsidieprocedure?

Alle schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs kunnen een energielening aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een subsidieprocedure of het project hiervoor niet in aanmerking komt.

Hoe gaat het in zijn werk?

zonder subsidies

 • U vult het aanvraagformulier energielening volledig in.
 • U verzamelt volgende documenten:
  • een schriftelijk verslag van de marktbevraging overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten
  • de weerhouden offerte(s) van de installateur(s)
  • een eigendomsakte of een zakelijk recht van minstens 15 jaar voor een investering in zonnepanelen
  • een eigendomsakte of een zakelijk recht van minstens 20 jaar voor andere investeringen in hernieuwbare energie of energie-efficiëntie al dan niet in combinatie met de installatie van zonnepanelen
 • U bezorgt het aanvraagformulier samen met bovenstaande documenten aan AGION via energielening@agion.be.
 • AGION behandelt uw leningsaanvraag en u ontvangt een voorstel tot leningsovereenkomst.
 • U ondertekent het SEPA-mandaat (domiciliëring) en de leningsovereenkomst digitaal en bezorgt deze terug aan AGION.
 • AGION bezorgt u de digitaal tegengetekende versie van de leningsovereenkomst.
 • U laat de werken uitvoeren en u bezorgt de facturen van de installateur(s) via mail aan energielening@agion.be.
 • AGION zorgt ervoor dat u het benodigde bedrag uit de energielening binnen de 30 dagen ter beschikking krijgt.

Ook de eventuele kosten voor het inwinnen van een voorafgaand deskundig advies kunnen deel uitmaken van de energielening. Hiervoor voegt u bijkomend volgende documenten toe aan uw aanvraag:

 • het rapport van het deskundig advies
 • de factuur van de studiekosten

Combineert u de investeringen met een subsidieprocedure?  

De subsidieprocedures van AGION zijn compatibel met de energielening. Wanneer uw subsidieproject investeringen bevat in hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie kan u een energielening aangaan voor de financiering van uw eigen aandeel in deze investeringen.

Hoe gaat het in zijn werk?

met subsidies

 • U vult het aanvraagformulier energielening volledig in.
 • U verzamelt volgend document:
  • de definitieve meetstaat met de berekening van het toewijzingsbedrag per bouwprogramma én met aanduiding van de posten die verband houden met uw investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
 • U bezorgt het aanvraagformulier samen met bovenstaand document aan AGION via energielening@agion.be.
  • U kan een aanvraag voor energielening indienen in de periode tussen gunning en eindafrekening op voorwaarde dat u het maximaal gewaarborgd leningsbedrag, zoals vermeld op de gunningsbrief, nog niet heeft bereikt.
 • AGION berekent voor u het maximaal leningsbedrag voor de energielening en u ontvangt een voorstel tot leningsovereenkomst.
  • voor de berekening van het leningsbedrag wordt rekening gehouden met het eigen aandeel van 30% of 40% binnen de subsidiabele kostprijs inclusief btw (6%) en algemene onkosten (10%). 
 • U ondertekent het SEPA-mandaat (domiciliëring) en de leningsovereenkomst digitaal en bezorgt deze terug aan AGION.
 • AGION bezorgt u de digitaal tegengetekende versie van de leningsovereenkomst.
 • U laat de werken uitvoeren en u bezorgt uw vorderingsstaten en facturen via mail aan rf@agion.be en energielening@agion.be in het kader van de uitbetaling van de aangevraagde subsidies en de energielening.
 • AGION controleert de aangeleverde documenten en zorgt ervoor dat u zowel de subsidies als het benodigde bedrag uit de energielening binnen de 30 dagen (3 maanden voor eindafrekening) ter beschikking krijgt.