03 oktober 2022

Aanrekening intresten bij terugvorderingen

AGION subsidieert de huur, aankoop, verbouwing en nieuwbouw van schoolinfrastructuur.

Als een school subsidies van AGION heeft ontvangen, aanvaardt zij ook dat AGION het gebruik ervan kan controleren. Als de inrichtende macht de bestemming van de gesubsidieerde infrastructuur wil wijzigen of het zakelijk recht wil vervreemden of bezwaren, brengt zij AGION daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Mocht AGION vaststellen dat de gesubsidieerde infrastructuur leegstaat, verkocht, verhuurd of afgebroken is, of niet langer voor onderwijs gebruikt wordt,  kan AGION de subsidie gedeeltelijk of volledig terugvorderen.

Indien het schoolbestuur verzuimt om binnen hetzelfde schooljaar waarin de feiten zich voordoen, aan AGION te laten weten dat er een wijziging is die aanleiding kan geven tot een terugvordering, kunnen er op de eventuele terugvordering wettelijke intresten aangerekend worden.

Deze toepassing gaat in vanaf 01/01/2023.

Wij wijzen u er graag op dat voor de subsidiemiddelen vastgelegd vanaf 1 september 2020 de terugvorderingstermijn gewijzigd werd van 20 jaar naar 30 jaar. Een uitzondering daarop zijn de subsidiedossiers die voornamelijk betrekking hebben op technische installaties en waar de terugvorderingstermijn 20 jaar gebleven is.

Lees meer over de terugvorderingen van subsidies