02 februari 2023

AGION optimaliseert de digitale samenwerking met de banken

De digitalisering van de uitwisseling van leningsdocumenten met de banken wordt als zeer positief ervaren. We werken daarom verder aan een gebruiksvriendelijke, efficiënte en snelle verwerking van de leningen.  De volgende optimalisaties maken we bekend:

  • Afschaffen afsluitingsbijvoegsel en vervangen door bevestiging van de bank

Bij de vereffening van een door AGION gewaarborgde lening vervangt één brief van de bank het afsluitingsbijvoegsel.

  • Afschaffen financieringsattest

Er is geen financieringsattest meer nodig bij een fusie of een overdracht van de inrichtende macht. Het overdrachtsbijvoegsel volstaat. Dit is de bevestiging dat de lening wordt overgedragen op de verkrijgende inrichtende macht. 

  • Geen nieuwe akte van erfpacht nodig ingeval van fusie

Ingeval van fusie van inrichtende machten draagt de overdragende inrichtende macht al haar rechten en plichten over aan de verkrijgende inrichtende macht, inclusief haar rechten van erfpacht op de schoolgebouwen. Een nieuwe erfpachtakte is niet nodig. De bekrachtiging van de fusie in een akte, verleden bij de notaris, is wel noodzakelijk. Deze bekrachtigingsakte bezorgt u aan AGION.

De eigenaar/verpachter dient enkel akkoord te gaan met de fusie, als dit in de oorspronkelijke akte waarin het recht van erfpacht werd gevestigd voorzien is.

  • Wie moet de overdrachtsbijvoegsels ondertekenen?

Ingeval van fusie van inrichtende machten ondertekenen drie partijen (de bank, AGION en de verkrijgende inrichtende macht) het overdrachtsbijvoegsel, opgemaakt door de bank.

AGION en de bank wisselen deze documenten digitaal uit.

Ingeval van een andere vorm van overdracht van het schoolgebouw waarvoor een lening werd aangegaan, is voor het verlijden van de notariële akte het akkoord van de bank vereist en de toestemming van AGION om de waarborg te behouden. In dit geval moeten vier partijen (de bank, AGION, de overdragende inrichtende macht en de verkrijgende inrichtende macht) het overdrachtsbijvoegsel van de lening ondertekenen.