decreet voor open scholen

  • Alle nieuwe subsidieaanvragen vanaf 1 maart 2024:

Voor nieuwe dossiers, ingeschreven vanaf 1 maart 2024, engageert u zich om delen van de schoolinfrastructuur, waarvoor u een reguliere subsidieaanvraag indient, open te stellen voor gebruik door derden volgens de bepalingen in het decreet voor open scholen. Het engagement betreft de openstelling van de delen van de schoolinfrastructuur die zich in alle redelijkheid lenen tot openstelling na de schooluren. Uiterlijk bij actualisatie van de subsidieaanvraag bezorgt u een afdoende onderbouwde motivering over de openstelling zoals bepaald in het decreet.

  • Wachtlijstdossiers (regulier en capaciteit) die vanaf 1 maart 2025 een goedkeuring ontvangen:

Voor reguliere subsidieaanvragen ingediend vóór 1 maart 2024 en capaciteitsprojecten die capaciteitsmiddelen toegewezen kregen vóór 1 maart 2024 die vanaf een jaar na de inwerkingtreding van het decreet, 1 maart 2025, in aanmerking komen voor een principieel akkoord. U dient bij de actualisatie van uw dossier een engagementsverklaring en een motivering in waaruit ofwel de voorgenomen openstelling ofwel de vraag tot afwijking van de openstelling blijkt.

AGION stelde in overleg met het GO! een gezamenlijk beoordelingskader op. Aan de hand van een geheel van praktische richtlijnen toetst het agentschap subsidieaanvragen en infrastructuurprojecten aan de vereiste van openstelling zoals bepaald in het decreet over open scholen. Dit beoordelingskader kan onderhevig zijn aan wijzigingen. AGION en het GO! zullen regelmatig in samenspraak het document bijstellen.