erkenning aannemers

Een perceel met een gunningsbedrag boven de 50 000 euro (excl. btw) van een opdracht van werken, kan enkel gegund worden aan inschrijvers die hiervoor erkend zijn of de bewijzen geleverd hebben dat zij hieraan voldoen op het moment van de kennisgeving door de aanbestedende overheid (artikel 3 van de wet op de erkenning van aannemers). Voor werken die vallen onder een hoofdcategorie, is het drempelbedrag 75 000 euro (excl. btw).

1. De gekozen inschrijver beschikt niet over de correcte erkenning

Men kan deze inschrijver onregelmatig verklaren op grond van de erkenningsreglementering en voorstellen om toe te wijzen aan de eerstvolgende regelmatige inschrijver. AGION moet zich akkoord verklaren met de voorgestelde toewijzing alvorens de werken definitief toe te wijzen. In het geval van een onderhandelingsprocedure is de offerte van deze inschrijver geen geldige offerte.

Het is niet uitgesloten dat de oorspronkelijk gekozen inschrijver een geldige erkenning verkrijgt nadat het schoolbestuur een voorstel van gunningsbeslissing heeft genomen en deze werd goedgekeurd door AGION, maar vóór de kennisgeving. In dit geval moet het schoolbestuur een nieuwe gunningsbeslissing te nemen en voor te stellen om de werken toe te wijzen aan de oorspronkelijk gekozen inschrijver die nu wel over de vereiste erkenning beschikt.

Indien de oorspronkelijk gekozen inschrijver na de gunningsbeslissing maar voor de goedkeuring door AGION de vereiste erkenning heeft verkregen, zal AGIOn het schoolbestuur hierop attent maken. Het schoolbestuur dient dan de beslissing in te trekken ten gunste van de oorspronkelijk gekozen inschrijver.

2. De gekozen inschrijver heeft een erkenningsaanvraag lopende

Uit een attest, afgeleverd door de erkenningscommissie, moet blijken dat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard. Een eenvoudige verwijzing naar een lopende procedure is onvoldoende.Indien de offerte een dergelijk attest bevat, kan het schoolbestuur de beslissing van de erkenningscommissie afwachten alvorens een gunningsbeslissing te nemen. Dit is echter niet verplicht: er kan worden voorgesteld om toe te wijzen aan de eerstvolgende regelmatige inschrijver, tenzij de laagste/meest voordelige inschrijver ondertussen een erkenning heeft verkregen (zie punt 1).Indien de inschrijver een volledig erkenningsdossier bij de offerte heeft gevoegd, moet het schoolbestuur dit dossier onmiddellijk bezorgen aan de erkenningscommissie en de beslissing afwachten alvorens een gunningsbeslissing te nemen.