oprichtingsdecreet AGION

Decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"Datum 07/05/2004

 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.  Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:

 1. het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;
 2. representatieve verenigingen van inrichtende machten : de representatieve verenigingen van inrichtende machten, bedoeld in artikel 80 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
 3. ouderkoepelverenigingen : de ouderkoepelverenigingen zoals bedoeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
 4. leerlingenkoepelverenigingen : de leerlingenkoepelverenigingen zoals bedoeld in artikel 2, 6°, van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

 

HOOFDSTUK II. - Oprichting.

Art. 3. Er wordt een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet. Dit agentschap draagt als naam " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ", afgekort : " <AGIOn> ".

Het krachtens het eerste lid opgerichte intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid wordt zonder onderbreking van rechtspersoonlijkheid omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als bedoeld in artikel 13 van het kaderdecreet, dat de naam "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" draagt.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap behoort.

De bepalingen van het Kaderdecreet zijn van toepassing op het agentschap.

 

HOOFDSTUK III. - Missie, taken en bevoegdheden.Afdeling 1. - Missie.

Art. 4. Het agentschap heeft als missie :

 1. bewerkstelligen dat elke onderwijsgebruiker onderwijs geniet in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;
 2. de aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen bevorderen;
 3. het onderwijspatrimonium verfraaien;
 4. het gebruik van de beschikbare middelen optimaliseren.

   

Afdeling 2. - Taken.

Art. 5. Tot de kerntaken van <AGIOn> behoren :

 1. [ ...]
 2. [...]
 3. [...]
 4. subsidiëren van de aankoop, de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, de voorafgaande afbraak- en omgevingswerken en de eerste uitrusting van gebouwen bestemd voor de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding of internaten, dit onverminderd het bepaalde in artikel 13, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
 5. stimuleren en uitvoeren van net- en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking en coördinatie inzake onderwijsinfrastructuur;
 6. [...]
 7. opzetten en beheren van een efficiënt controle- en meetsysteem;
 8. sensibiliseren en stimuleren van de inrichtende machten ten aanzien van kostenefficiëntie op het vlak van aangepaste schoolgebouwen en masterplanning;
 9. informatieverstrekking, adviesverlening, ondersteuning en begeleiding van de inrichtende machten op het vlak van onderwijsinfrastructuur;
 10. uitvoeren van opdrachten in functie van de algemene maatschappelijke doelstelling van het agentschap.
 11. De Vlaamse regering kan andere bijzondere opdrachten toewijzen aan het agentschap. Deze bijzondere opdrachten zijn instrumenteel voor en hiërarchisch ondergeschikt aan de in het eerste lid bedoelde kerntaken.

 

Afdeling 3. - Bevoegdheden.

Art. 6. § 1. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in artikel 5 bedoelde taken is <AGIOn> gerechtigd alle activiteiten te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde missie en taken.

Het agentschap kan beleidsregels opstellen die aangeven op welke wijze het agentschap de taken van artikel 5 zal uitvoeren.

§ 2. De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen betreffende de in artikel 5, § 1, vermelde aangelegenheden. In deze regels kunnen taken van het agentschap verder worden gepreciseerd en/of geconcretiseerd.

§ 3. Als rechtspersoon is <AGIOn> algemeen rechts-, handelings- en procesbekwaam, binnen de perken van zijn missie en takenstelling zoals bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 5 en binnen de perken van het kaderdecreet.

Art. 6bis

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs heeft toegang tot de gebouw-, grond -en omgevingsgebonden informatie over het gebouw of grond en omgeving van de inrichtende machten van het gesubsidieerd niet-hoger onderwijs in bronnen van of voor de Vlaamse overheid.

 

HOOFDSTUK IV. - Bestuur en werking.

Art. 7. § 1. Het agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die samengesteld is uit twaalf stemgerechtigde leden waarvan:

 • drie leden worden aangesteld op voordracht van de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het vrij gesubsidieerd onderwijs en drie op voordracht van de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het officieel gesubsidieerd onderwijs;
 •  twee leden worden aangesteld op voordracht van de leerlingenkoepelverenigingen die in de Vlor zijn vertegenwoordigd;
 •  een lid wordt aangesteld op voordracht van de ouderkoepelverenigingen die in de Vlor zijn vertegenwoordigd;
 •  twee vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel, die worden aangesteld op voor dracht van de representatieve vakorganisaties;
 •  de afgevaardigd bestuurder van <AGIOn>.

§ 2. Aan de raad van bestuur worden twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering toegevoegd:

 • één op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting;
 • één op voordracht van de minister bevoegd voor Onderwijs.

§ 3. Aan de raad van bestuur worden permanent volgende drie leden toegevoegd voor advies en raad:

 • één lid dat wordt aangesteld op voordracht van het Raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
 • één afgevaardigde van de Vlaamse Bouwmeester;
 • één afgevaardigde van het Vlaams Energiebedrijf.

Art. 8. § 1. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de Vlaamse Regering conform artikel 18, § 1, van het kaderdecreet en rekening houdend met het bepaalde in artikel 7 en 9 van dit decreet.

§ 2. Met uitzondering van de afgevaardigd bestuurder van <AGIOn> worden de in artikel 7 bedoelde leden van de raad van bestuur door de Vlaamse Regering aangesteld uit lijsten van ten minste twee kandidaten per te begeven mandaat, waarvan telkens een man en een vrouw.

§ 3. De in de artikel 7, § 2, bedoelde leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de Vlaamse Regering worden ontslagen.

§ 4. De in artikel 7, § 1 en § 3, bedoelde leden van de raad van bestuur kunnen door de Vlaamse Regering worden ontslagen na overleg met de betrokken organisaties.

   Het ontslag kan ook worden verzocht door de organisaties op wier voordracht het betrokken lid is aangesteld. Na overleg met de betrokken organisaties, willigt de Vlaamse Regering zulk gehandhaafd verzoek in.

 

Art. 8bis. § 1. De raad van bestuur vormt een college en functioneert overeenkomstig de regels die gelden voor beraadslagende organen. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 11, 12, en 13 geniet de raad van bestuur de volheid van bestuursbevoegdheid, met uitzondering van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die door dit decreet aan de afgevaardigd bestuurder en het college van algemeen directeurs van de hogescholen zijn toegewezen.

De raad van bestuur is in het kader van haar vermelde bestuursbevoegdheid bevoegd om alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van de missie en de taken van <AGIOn> te verrichten.

§ 2. Tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad van bestuur waarvoor geen delegatie mogelijk is, behoren in elk geval :

 1.  het sluiten, op voorstel van de afgevaardigd bestuurder, van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 14 van het kaderdecreet;
 2.  het opstellen, op voorstel van de afgevaardigd bestuurder, van het ontwerp van begroting en van de rekeningen;
 3.  het vaststellen, op voorstel van de afgevaardigd bestuurder, van het jaarlijks ondernemingsplan, evenals een operationeel plan op middellange en lange termijn als bedoeld in artikel 15, § 1, 4°, van het kaderdecreet;
 4.  de goedkeuring van de rapportering aan de Vlaamse Regering over de uitvoering van de beheersovereenkomst;
 5.  het rapporteren over de uitvoering van de begroting.

§ 3. De raad van bestuur kiest onder de in artikel 7, § 1, bedoelde leden een voorzitter.

 

HOOFDSTUK V. - Financiële middelen.

Art. 9. § 1. De financiële middelen van <AGIOn> bestaan uit :

 1.  dotaties;
 2.  leningen;
 3.  ontvangsten voortvloeiend uit daden van beheer of beschikking met betrekking tot eigen domeingoederen;
 4.  schenkingen en legaten in speciën;
 5.  inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;
 6.   opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;
 7.   de subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt;
 8.   terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven;
 9.   vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de nadere regels bepaald in de beheersovereenkomst. Deze vergoedingen vloeien voort uit overeenkomsten tussen het agentschap en de betrokken derde(n) of maken een bij decreet omschreven retributie uit.

§ 2. Tenzij anders is bepaald in een decreet worden de in § 1 genoemde ontvangsten beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

§ 3. Het agentschap kan schenkingen of legaten ontvangen.

Het hoofd van het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico's verbonden aan de aanvaarding.

§ 4. Indien een beroep wordt gedaan op de waarborg en/of subsidiëring van het agentschap, kan deze zich laten terugbetalen met behulp van volgende verrichtingen, in de volgorde waarin zij zijn aangegeven :

 1. afhouding op de werkingstoelagen verschuldigd aan andere onderwijsinstellingen die onder dezelfde inrichtende macht of schoolbestuur zijn georganiseerd;
 2. invordering door het Bestuur van de Registratie en Domeinen op het patrimonium van de inrichtende macht of schoolbestuur.
 3. afhouding op de werkingstoelagen verschuldigd aan de onderwijsinstelling die in het gebouw is gehuisvest;

Art. 10. Er wordt bij wijze van reservefonds, een waarborgfonds opgericht dat dient voor het beheer van de waarborgbijdragen die worden betaald door de begunstigden van de borgstelling en dat zal worden aangesproken in het geval de verleende waarborgstelling effectief dient uitgewonnen.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere werkingsregels van dit waarborgfonds.

 

HOOFDSTUK VI. - Afgevaardigd bestuurderArt. 11. De Vlaamse Regering wijst de afgevaardigd bestuurder van <AGIOn> aan.

Onder voorbehoud van eventuele andere onverenigbaarheden, is de functie van afgevaardigd bestuurder van <AGIOn> onverenigbaar met een bestuursmandaat in een door <AGIOn> gefinancierde of gesubsidieerde instelling.

De afgevaardigd bestuurder is van rechtswege lid van de raad van bestuur.Art. 12. § 1. Onverminderd andere wettelijke en decretale bepalingen en hun uitvoeringsbesluiten is de afgevaardigd bestuurder, binnen de perken van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, alsmede van het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 14, belast met het dagelijks bestuur van <AGIOn>.

De inhoud van het dagelijks bestuur wordt nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 14, en omvat in elk geval :

 1. inzake het management van de dienstverlening : de voorbereiding en de uitvoering van de strategische meerjarenplannen en jaarlijkse ondernemingsplannen, voortvloeiende uit de beheersovereenkomst en goedgekeurd door de raad van bestuur;
 2. inzake het personeelsbeleid : het voeren van een coherent personeelsbeleid, afgestemd op de strategische evolutie van het agentschap en de omgevingsfactoren waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt, overeenkomstig de rechtspositieregeling van het personeel alsmede met de richtlijnen van de raad van bestuur dienaangaande;
 3. inzake het financieel beleid : de uitvoering van alle budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen, met inbegrip van het registreren van de verbintenissen, de goedkeuring en de boeking van de verplichtingen, de boeking van de vorderingen en het doen van alle ontvangsten en uitgaven binnen de machtigende begroting;
 4. inzake het beheer van de infrastructuur : in samenwerking met het Agentschap voor Facilitair Management het voeren van een coherent beleid voor gebouwen, verbruiks-en patrimoniumgoederen en een efficiënt voorraadbeheer;
 5. inzake communicatie en public relations : het voeren van een eigentijds intern en extern communicatiebeleid, in overeenstemming met de door de raad van bestuur vastgelegde richtlijnen dienaangaande.

§ 2. De afgevaardigd bestuurder is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van <AGIOn> nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur.

§ 3. De afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigt de <AGIOn> in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, inbegrepen het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig in naam en voor rekening van <AGIOn> op, zonder dat hij zulks aan de hand van een beslissing van de raad van bestuur moet staven.

§ 4. Onverminderd de rechtspositieregeling van het personeel, mag de afgevaardigd bestuurder onder zijn verantwoordelijkheid een of meer specifieke bevoegdheden, met inbegrip van die bedoeld in § 3, delegeren aan een of meer personeelsleden van <AGIOn>.

§ 5. De afgevaardigd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 8bis van dit decreet, uit.

 

Art. 12bis. Tenzij decretaal anders bepaald, is de afgevaardigd bestuurder bevoegd voor de coördinatie, sturing en regie van de publiek-private samenwerking inzake onderwijsinfrastructuur. Hij is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze bevoegdheid. Hij oefent deze bevoegdheid uit in opdracht van de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK VII.

<Opgeheven>Art. 12.

<Opgeheven>HOOFDSTUK VIII.

<Opgeheven>Art. 13.

<Opgeheven>

 

HOOFDSTUK IX. -  Huishoudelijk reglement

Art. 14. § 1. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, dat inzonderheid volgende materies regelt :

 1. de vaststelling van de regelen in verband met de bijeenroeping van de raad van bestuur op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, van de gedelegeerd bestuurder of van twee leden van de raad van bestuur die echter niet mogen behoren tot eenzelfde representatieve organisatie, bedoeld in artikel 7, § 1;
 2. de vaststelling van de regelen in verband met het voorzitterschap van de raad van bestuur in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter;
 3. de vaststelling van de regelen inzake de wijze van stemmen in de raad van bestuur;
 4. rekening houdend met het bepaalde in artikel 12, § 1, tweede lid, de omschrijving van de inhoud van het dagelijks bestuur;
 5. het bepalen van de voorwaarden waaronder de raad van bestuur voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken een beroep op bijzonder bevoegde personen kan doen.

§ 2. De raad van bestuur legt het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

§ 3. De Vlaamse Regering neemt haar beslissing tot al dan niet goedkeuring van het huishoudelijk reglement binnen de dertig dagen na de in paragraaf 2 bedoelde mededeling. Bij ontstentenis van een beslissing binnen die termijn wordt het huishoudelijk reglement verondersteld te zijn goedgekeurd.Art. 15.

<Impliciet opgeheven>

 

HOOFDSTUK X. - Overgangsbepalingen.

Art. 16. Het agentschap waarborgt de terugbetaling van kapitaal, intresten en bijhorende onkosten van de leningen aangegaan met het oog op de financiering van het niet door toelage gedekte deel van het totale bedrag van de investering.

De Vlaamse regering kan de procedurele regelen bepalen overeenkomstig dewelke deze waarborg wordt verleend.Art. 17. De verbintenissen aangegaan ten laste van het Fonds voor provinciale en gemeentelijke schoolgebouwen en het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen alsmede de verbintenissen aangegaan voor het gesubsidieerd officieel en vrij onderwijs in uitvoering van artikel 85 van het decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs, worden overgedragen aan het agentschap.

 

HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen.

Art. 18. De bevoegdheden die in toepassing van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur aan het intern verzelfstandigd agentschap <AGIOn> werden toevertrouwd, worden vanaf de inwerkingtreding van het decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" tot publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, uitgeoefend door de afgevaardigd bestuurder van <AGIOn>.Art. 19.

<Impliciet opgeheven >

Art. 20.

<Impliciet opgeheven >Art. 21.

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.De volledige wetgeving is raadpleegbaar via de Vlaamse codex.