Terugvordering van subsidies

Als een inrichtende macht subsidies van AGION heeft ontvangen, aanvaardt zij ook dat AGION het gebruik ervan kan controleren.

Als de inrichtende macht de bestemming van de gesubsidieerde infrastructuur wil wijzigen, het zakelijk recht wil vervreemden of bezwaren brengt zij AGION daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Opgelet, het vervreemden of bezwaren van zakelijk recht mag slechts  na de toestemming van de raad van bestuur van AGION. Als de inrichtende macht deze toestemming niet voorafgaandelijk vraagt, is deze vervreemding of bezwaring niet tegenstelbaar aan AGION.

Als AGION vaststelt dat de gesubsidieerde infrastructuur leegstaat, verkocht, verhuurd of afgebroken is, of dat het niet langer voor onderwijs gebruikt wordt, vordert het de subsidie terug. De mogelijkheid tot terugvordering is vastgelegd in artikel 19 §2 van de schoolpactwetgeving. Wanneer een inrichtende macht AGION niet voorafgaandelijk op de hoogte heeft gesteld, zal de terugvordering verhoogd worden met de wettelijke interesten. 

Algemene regel

Bij verkoop of wijziging van het doel van het geheel of een deel van een gebouw dat werd aangekocht, gebouwd, gemoderniseerd, uitgebreid of geschikt gemaakt met subsidie van AGION, zal AGION het verstrekte subsidiebedrag gedeeltelijk of volledig terugvorderen.

Wat wordt aanzien als “wijziging van het doel”?

 • afbraak van gesubsidieerde infrastructuur of
 • het permanent inzetten van de infrastructuur (o.a. verhuur/bruikleen niet-onderwijs/leegstand) voor een niet-onderwijsbestemming.

  Een onderwijsbestemming wordt geïnterpreteerd als leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs, van alle onderwijsnetten.  

Wat is de terugvorderingstermijn en het terugvorderingsbedrag?

Voor de AGION-dossiers die een principieel akkoord ontvingen vanaf 1 september 2020 geldt een terugvorderingstermijn van 30 jaar voor alle gesubsidieerde projecten.

Het bedrag dat de inrichtende macht moet terug betalen is de subsidie verminderd met 1/30 per jaar voor de periode waarin de inrichtende macht het gebouw voor onderwijs heeft gebruikt en waarvoor de inrichtende macht een subsidie van AGION heeft ontvangen. De aanvangsdatum voor de berekening van de toegekende vermindering is 1 september van het schooljaar waarin het principieel akkoord werd gegeven. De einddatum van de berekening is 31 augustus van het schooljaar waarin het doel van het gebouw is gewijzigd of het gebouw is verkocht.

 

Aanrekening intresten bij terugvorderingen

Indien het schoolbestuur verzuimt om binnen hetzelfde schooljaar waarin de feiten zich voordoen, aan AGION te laten weten dat er een wijziging is die aanleiding kan geven tot een terugvordering, kunnen er op de eventuele terugvordering wettelijke intresten aangerekend worden.

Deze toepassing gaat in vanaf 01/01/2023.

 

Uitzonderingen

Er zijn zes uitzonderingen op de algemene terugvorderingsregels.

1. AGION-dossiers met een principieel akkoord vóór 1 september 2020

Voor de AGION-dossiers die een principieel akkoord ontvingen vóór 1 september 2020 geldt de terugvorderingstermijn van 20 jaar voor alle gesubsidieerde projecten.

Het bedrag dat de inrichtende macht moet terug betalen is de subsidie verminderd met 1/20 per jaar voor de periode waarin de inrichtende macht het gebouw voor onderwijs heeft gebruikt en waarvoor de inrichtende macht een subsidie van AGION heeft ontvangen. De aanvangsdatum voor de berekening van de toegekende vermindering is 1 september van het schooljaar waarin het principieel akkoord werd gegeven. De einddatum van de berekening is 31 augustus van het schooljaar waarin het doel van het gebouw is gewijzigd of het gebouw is verkocht.

2. Technische installatiesArtikel 19 §2 van de schoolpactwet bepaalt dat de Vlaamse regering voor technische installaties waarvan de normale levensduur minder dan 30 jaar bedraagt, een afwijking op deze regel kan toestaan om een kortere terugvorderingstermijn en de nadere modaliteiten hiervan te regelen.

Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur bepaalt dat wanneer de uitbetaalde subsidie per dossier voor meer dan de helft betrekking heeft op technische installaties waarvan de normale levensduur minder dan dertig jaar is, wordt het verstrekte subsidiebedrag verminderd met 1/20ste per jaar voor de periode waarin de inrichtende macht het gebouw voor onderwijs heeft gebruikt en waarvoor de inrichtende macht een subsidie van AGION heeft ontvangen.

In deze dossiers bedraagt de terugvorderingstermijn dus 20 jaar.Voorbeelden van technische installaties:

 • aansluitingen van nutsvoorzieningen
 • installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning
 • installaties voor luchtzuivering
 • warmwaterbereiding en –distributie
 • installaties van hernieuwbare energie
 • verlichting (verledding, …)
 • zwakstroominstallaties & databekabeling: telefonie, oproepsystemen, branddetectie, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, alarminstallatie, uurverdelingsinstallatie (moederklok en klokken), energiemanagementsysteem, informatie- en communicatietechnologie, audio- en videoinstallaties
 • afzuig- en persluchtinstallaties
 • koelcellen
 • lift inclusief machinekamer
 • hefwerktuigen en bruggen in werkplaatsen
 • gebouwbeheerinstallaties
 • regelinstallaties
 • aansturing voor zonnewering, verduistering, installaties tegen verblinding
 • hoogspanningsinstallaties
 • gascabines
 • Deze lijst is niet-exhaustief in functie van de toekomstige ontwikkelingen op vlak van technische installaties.3. Fusie van inrichtende machten of overname van onderwijsbevoegdheid (artikel 19 §4 van de schoolpactwet)

Bij een fusie van inrichtende machten waardoor een nieuwe inrichtende macht ontstaat of wanneer een andere inrichtende macht de onderwijsbevoegdheid overneemt, kan het gebouw dat subsidies ontving van AGION, met behoud van de bestemming, worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld van de nieuw bevoegde inrichtende macht.

De nieuwe inrichtende macht treedt ten aanzien van AGION in de rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke inrichtende macht op voorwaarde dat de nieuw bevoegde inrichtende macht eigenaar wordt van het gebouw of het zakelijk recht overneemt dat noodzakelijk was voor het verkrijgen van de subsidie door AGION. Als de nieuwe inrichtende macht de eigendom of het zakelijk recht niet overneemt, blijft de oorspronkelijke inrichtende macht verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die werden aangegaan bij de toekenning van de subsidie.

Bij een overdracht van het goed waarvoor een subsidie van AGION werd verkregen of van het zakelijk recht hierop naar een andere juridische entiteit zonder de overdracht van de onderwijsbevoegdheid en zonder wijziging van de subsidieerbare bestemming, blijft de oorspronkelijke inrichtende macht verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die werden aangegaan bij de toekenning van de subsidie.

In deze gevallen is er dus geen terugvordering bij verkoop, enkel bij verlies van de (onderwijs)bestemming. Uitleg over het begrip onderwijsbestemming leest u onder Algemene regel.4. Herstructurering secundair onderwijs (artikel 66 codex secundair onderwijs)

Als een scholengemeenschap door een herstructurering van de school of van het onderwijsaanbod bepaalde infrastructuur niet langer gebruikt voor het secundair onderwijs, dan kan het schoolbestuur deze gebouwen gebruiken voor een ander onderwijsniveau dat het organiseert. Het kan de infrastructuur ook overdragen naar of ter beschikking stellen van een ander schoolbestuur van hetzelfde onderwijsnet die een ander onderwijs niveau organiseert, een centrum voor leerlingenbegeleiding, of een internaat.

In een aantal gevallen is de terugvordering niet van toepassing:

 • Als hierbij de eigendom of het zakelijk recht dat betrekking heeft op de verleende subsidie van AGION overgaat naar het verkrijgende schoolbestuur of deze een zakelijk recht verwerft op het gebouw met een duur gelijk aan de resterende termijn van het zakelijk recht dat het vroegere schoolbestuur bezit, treedt deze laatste in de rechten en verplichtingen ten opzichte van AGION.
 • Als de eigendom of het zakelijk recht niet wordt overgedragen of gevestigd en het gebouw verder voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. Het oorspronkelijke schoolbestuur blijft wel verantwoordelijk ten opzichte van AGION voor de naleving van de verplichtingen die werden aangegaan bij de toekenning van de subsidie.
 • Als de infrastructuur waarvoor AGION subsidie heeft toegekend, afgebroken wordt. Dit geldt enkel als de herstructurering van de school of van het onderwijsaanbod aangetoond kan worden.

Wordt de infrastructuur echter onttrokken aan haar onderwijsbestemming, dan zijn de terugvorderingsbepalingen wel van toepassing. Maar een terugbetaling is niet nodig als:

 • de herstructurering van de school of van het onderwijsaanbod aangetoond kan worden, en:
 • bij verkoop de opbrengst ten bedrage van de terug te betalen subsidie binnen een periode van twee jaar en met behoud van bestemming opnieuw wordt geïnvesteerd in infrastructuur die AGION subsidieert.
 • Het schoolbestuur dient een nota in bij AGION om deze twee bovenstaande voorwaarden te motiveren.

5. Ontharding en vergroening speelplaatsenAls scholen kiezen voor ontharding en vergroening van speelplaatsen, zal dit geen aanleiding geven tot terugvordering van de subsidies als de onderwijsbestemming bewaard blijft.

6. Toepassing van decretale of reglementaire teksten

De raad van bestuur van AGION heeft de mogelijkheid om af te wijken van de terugvorderingsregels als de  bestemmingswijziging het gevolg is van de toepassing van decretale of reglementaire teksten met een impact op de organisatie van het onderwijs in het algemeen.