overdracht

Schoolgebouw met grasveld en speelplaats Basisschool De Ark fotograaf Vanden Broele - Griet Janssens

Overdrachten (van de ene inrichtende macht of schoolbestuur naar de andere) van gebouwen die werden opgericht met subsidie van AGION zijn in bepaalde gevallen mogelijk zonder dat wordt overgegaan tot terugvordering van de verkregen middelen. Wanneer een onderwijsinstelling wordt overgedragen naar een andere inrichtende macht of schoolbestuur heeft dit gevolgen voor de afgesloten leningen en zakelijke rechten die werden aangegaan voor een NWF-of een AGION-subsidiëring.

We willen er de inrichtende macht op wijzen dat AGION op de hoogte moet gesteld worden bij:

 • wijziging instellingsnummer en adres van een instelling en/of haar vestigingsplaatsen 
 • wijziging van bestemming van schoolgebouwen waarvoor subsidie werd verleend bvb verkoop, verhuring, opheffing vestigingsplaats, leegstand …
 • naamswijziging inrichtende macht
 • inkrimping erfpacht  

Samenstelling van het dossier dat u bij AGION indient

Aanvraag tot overdracht

 • officiële aanvraag voor het akkoord van AGION met de overdracht
 • algemene motivering
 • overeenkomst tussen de oude en de nieuwe inrichtende macht of schoolbestuur omtrent de overdracht van hun verantwoordelijkheid.
  Of een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van zowel de oude als de nieuwe inrichtende macht of schoolbestuur met de beslissing en de aanvaarding tot de overdracht.
 • het akkoord van de eigenaar met overdracht zakelijk gebruiksrecht, indien van toepassing
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statuten en samenstelling van de raad van bestuur van de oude en de nieuwe VZW – inrichtende macht of schoolbestuur
 • huidige structuur en schoolbevolking
 • stand van afbetaling van de rentetoelagen (alleen als subsidie werd verleend door het NWF)
 • Voor de subsidiedossiers die in behandeling zijn of bij AGION op de wachtlijst staan:
  • Het e-mailadres van de contactpersoon van de nieuwe inrichtende macht, zo nodig per overgedragen instelling
  • Een ondertekende verklaring van de nieuwe inrichtende macht waarin het rekeningnummer en de naam van de titularis staan vermeld waarop de uitbetalingen kunnen gebeuren. Zo nodig per overgedragen instelling.

Na het principieel akkoord

 • een kopie van de akte van overdracht van de zakelijke (gebruiks)rechten
 • bijvoegsel inzake overdracht van een lening naar een nieuwe inrichtende macht of schoolbestuur in drie originele exemplaren