selectie van de dossiers

Onderstaande voorwaarden waren van toepassing op de zesde oproep die liep tot en met 15 september.

De raad van bestuur van AGION selecteert de aanvragen en bepaalt de rangschikking van de aanvragen op basis van de volgende criteria.

Op alle criteria samen kan een aanvraag maximaal 80 punten behalen. Om geselecteerd te worden moet het dossier een minimumscore behalen van 40 punten over alle criteria heen.

De criteria gelden als rangschikkingscriteria: er worden geen aanvragen geweigerd die op één of meerdere criteria nul punten zouden scoren.Gebruik dit sjabloon voor de motivatie van de rangschikkingscriteria. Beperk de motivatie per criterium tot maximaal 1 pagina per criterium, excl. het eventuele fotomateriaal.

 1. de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting (maximaal 10 punten);

  Toon dit bijvoorbeeld aan door de staat van de huidige infrastructuur te beschrijven, of een dwingend karakter te motiveren.

   
 2. de kostenefficiëntie van het project (maximaal 5 punten);

  Toon dit bijvoorbeeld aan door de verhouding van de kostprijs van de huur t.o.v. de te huren oppervlakte, kostenbesparende maatregelen of de kostenefficiëntie van de oplossing in het geval van een tijdelijke nood.

   
 3. de huurtermijn en de wijze waarop het project past in de langetermijnvisie van de inrichtende macht op de infrastructuur (maximaal 15 punten);

  Toon dit bijvoorbeeld aan door een beschrijving van de plannen na de huurperiode of hoe het huurproject past in een ruimer plan.

   
 4. de duurzaamheid van het project op het vlak van de toegankelijkheid, de energiecertificering, de ecologische componenten en de verhouding tot de beschikbare ruimte (maximaal 10 punten);

   
 5. de brede inzetbaarheid en het multifunctionele karakter van de te huren infrastructuur (maximaal 15 punten);

  Voor dit criterium multifunctionaliteit voegt u een engagementsverklaring in verband met een structurele of occasionele samenwerking met derden toe. Bijvoorbeeld een intentieverklaring die alle partijen ondertekenen. Vermeld bij de motivatie van het criterium ook het geplande aantal uren buitenschoolse bezetting per jaar van de te huren infrastructuur.

   
 6. de mate waarin de inrichtende macht al een subsidieaanvraag bij AGION heeft ingediend in het kader van een lange-termijnoplossing voor de infrastructuur op de vestigingsplaats. Hiervoor zal de datum van een ingediend dossier op de wachtlijst als criterium tellen (maximaal 10 punten). In de motiveringsnota moet expliciet worden vermeld of (en desgevallend voor hoeveel vierkante meter per bouwonderdeel van het bouwprogramma van) het wachtlijstdossier zal worden verminderd met dit huursubsidiedossier.

  Is de huursubsidieaanvraag een volledige invulling  van één of meerdere wachtlijstdossiers, dan zal AGION het wachtlijstdossier bij de goedkeuring schrappen.

  Gaat het om een gedeeltelijke invulling van een wachtlijstdossier, dan brengt AGION de gehuurde gebouwoppervlakte van het huurdossier vermenigvuldigd met de bruto financiële huurnorm (€/m²) in mindering van de netto-bouwkost van (een deel van) dat wachtlijstdossier.

   
 7. de mate waarin het project extra capaciteit genereert op het grondgebied van een onderwijszone waar er een grote nood is aan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit (maximaal 15 punten).

  Voor het criterium extra capaciteit wordt  gekeken naar het creëren van extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs of het secundair onderwijs, in de eerste plaats in de onderwijszones die extra capaciteitsmiddelen kregen toegekend.