veelgestelde vragen huursubsidies

Nummer van de vestigingsplaats

Hoe vind ik het nummer van de vestigingsplaats waarvoor ik huursubsidies wil aanvragen via het online aanvraagformulier?

Het nummer van de vestigingsplaats is het instellingsnummer aangevuld met een punt en het nummer van de vestiging waarvoor u de huursubsidie aanvraagt, bijvoorbeeld 1234.5, 12345.67 of 99999.1

Uw instellings- en vestigingsplaatsnummer(s) kan u vinden op de webpagina onderwijsaanbod van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming). Het nummer van de vestiging waarvoor u de subsidie aanvraagt, kan u terugvinden in de blauwe balk(en) onderaan bij uw vestiging(en).
 

Normcontrole

Telt de oppervlakte die ik huur mee voor de berekening van de fysische norm als ik een ander subsidiedossier indien bij AGION?

Alle beschikbare oppervlakte, die de leerlingen ingeschreven op de vestigingsplaats van een (toekomstige) subsidieaanvraag gebruiken, moet worden opgegeven in de aanvraag, en wordt in rekening gebracht voor de fysische normcontrole. Dus ook de gehuurde oppervlakte, inclusief tijdelijke infrastructuur, en ongeacht of er in het verleden subsidies worden of werden verleend voor de huur, aankoop of realisatie van die oppervlakte. Als de huur stopt en dit  gebouw niet meer gebruikt wordt door de leerlingen, kan de gehuurde oppervlakte eventueel wel worden opgenomen bij de oppervlakte die aan de bestemming wordt onttrokken. Zo wordt de oppervlakte in mindering gebracht bij het berekenen van de fysische norm.
 

Zakelijk recht

Mag ik beschikken over een zakelijk recht om een aanvraag voor huursubsidies te kunnen indienen?

AGION kan alleen huursubsidies uitkeren voor infrastructuur die het schoolbestuur huurt. Huur is een persoonlijk en geen zakelijk recht. Een combinatie van een huur en een zakelijk recht is niet mogelijk voor hetzelfde gebouw. Bijgevolg komt een gebouw waarop u bijvoorbeeld een recht van erfpacht heeft, niet in aanmerking voor huursubsidies. U kan het gebouw immers niet verhuren aan uzelf. Er is in dat geval een cumul van hoedanigheden.

U moet AGION informeren wanneer een zakelijk recht voor (gedeelten van) de schoolinfrastructuur wordt overgeheveld naar of bezwaard wordt in voordeel van de verhuurder ter voorbereiding op of ter uitvoering van het huurproject.
 

Opschuiven huurperiode

Kan de aanvang van de huur worden uitgesteld zonder dat mijn goedgekeurde huursubsidie vervalt?

Er is geen deadline voor de aanvang van de huur. AGION suggereert wel om niet te lang te wachten met het starten van de huur.

De inrichtende macht moet AGION een kopie van de definitieve huurovereenkomst bezorgen uiterlijk bij de start van de huur.

Start de huur niet op de richtdatum die werd opgegeven in de aanvraag, laat ons dan zeker een nieuwe (richt)datum weten van zodra die gekend is.
 

Verhoging goedgekeurde huursubsidie

De werken aan de infrastructuur hebben vertraging opgelopen en de productkosten stijgen aan een ongezien tempo, waardoor de te huren infrastructuur duurder is geworden.  In hoeverre kan de goedgekeurde huursubsidie aangepast worden?

AGION begrijpt dat dit een moeilijke situatie is.

Tussen het moment van de goedkeuring door de raad van bestuur en de effectieve startdatum van de huurperiode is er binnen het systeem van de huursubsidies geen indexering noch verhoging van het subsidiebedrag voorzien.

Na de start van de huur kan het subsidiebedrag jaarlijks worden geïndexeerd zoals het reglement van de huursubsidies voorschrijft.

De (ver)bouwwerken en de financiering hiervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer/verhuurder.

De definitieve huurprijs kan hoger liggen dan de huurprijs bepaald in de ontwerphuurovereenkomst. De huursubsidie echter niet. De inrichtende macht zal dus eventueel een hoger deel van de huurkosten dragen.
 

Nieuwbouw bruto gebouwoppervlakte

Waarom is de bruto gebouwoppervlakte voor nieuwbouw beperkt tot 1000 m²?

Omwille van een consequent en coherent investeringsbeleid is voor deze zesde oproep de bruto gebouwoppervlakte van lokalen voor onderwijsdiensten en lichamelijke opvoeding in geval van nieuwbouw beperkt tot 1000 m².

Als de bruto oppervlakte meer dan 1000 m² bedraagt, raadt AGION de inrichtende macht aan om deel te nemen aan het scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen. De indieningsdatum voor de tweede oproep van dit programma is verlopen, maar er volgt nog een derde oproep. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over scholen van Vlaanderen en voor vragen kan u contact opnemen via dbfm@agion.be.

Wenst u alsnog een nieuwe huursubsidie aan te vragen voor de huur van nieuw te bouwen infrastructuur groter dan 1000 m², motiveer dit dan bij de aanvraag. De raad van bestuur van AGION zal uw vraag om subsidies voor nieuwbouw groter dan 1000 m² evalueren. De beslissing van de raad van bestuur van AGION is ten vroegste voorzien begin 2024.
 

Huursubsidies modulaire units

Komen klascontainers in aanmerking voor huursubsidies?

AGION heeft drie subsidiesystemen voor de huur van modulaire units.

Via een actieve huuroproep

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen om een gebouw te huren dat voor de indiening van de huuraanvraag nog geen enkele onderwijsbestemming had. Hiervoor kan u een aanvraag indienen tot en met 15 september 2023. Informatie over de aanvraagprocedure, de algemene voorwaarden, selectie en verdere verloop van de aanvraag vindt u in deze rubriek huursubsidies. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij huursubsidies@agion.be.

Wie een aanvraag indient in het kader van deze zesde oproep mag vanaf de indiening van de subsidieaanvraag de huur van start laten gaan. Dit is evenwel voor eigen rekening van het schoolbestuur en geeft geen enkele garantie op subsidiëring. De raad van bestuur beslist over de toekenning van een huursubsidie. Pas op het moment dat de raad van bestuur beslist, start de huurperiode waarvoor de huursubsidie wordt toegekend. De beslissing van de raad van bestuur van AGION is voorzien ten vroegste begin 2024.

Tijdelijke extra capaciteit voor opvang van kinderen op de vlucht uit Oekraïne

Schoolbesturen die voor de opvang van kinderen en jongeren uit Oekraïne de capaciteit van een school of vestigingsplaats tijdelijk willen uitbreiden, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de huur van bestaande gebouwen en tijdelijke modulaire units. De realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur wordt volledig gesubsidieerd. Alle informatie hierover kan u raadplegen op de pagina tijdelijke huisvesting Oekraïne. Voor subsidieaanvragen en bijkomende informatie kan u terecht bij oekraine@agion.be.

Uiterst dringende capaciteitsnoden

Ondanks de huidige subsidiemogelijkheden, is er nood aan de mogelijkheid om zeer snel en in het kader van uiterst dringende capaciteitsproblematiek een oplossing te vinden voor de huisvestingsbehoefte van de inrichtende machten. Daarom kan AGION ook subsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs met een uiterst dringende capaciteitsnood voor de plaatsing en de huur van tijdelijke modulaire units. Alle informatie hierover kan u raadplegen op de pagina huursubsidies voor modulaire units. Voor subsidieaanvragen en bijkomende informatie kan u terecht bij modulaireunits@agion.be.
 

Startdatum huur

Mijn inrichtende macht heeft een aanvraag voor huursubsidie ingediend. Wanneer mag de huur van start gaan?

De huur van een gebouw mag pas vanaf de indiening van de subsidieaanvraag worden gestart. Dit is evenwel voor eigen rekening van het schoolbestuur en geeft geen enkele garantie op subsidiëring. Een beoordeling van een aanvraag gebeurt op basis van alle relevante concrete elementen van de aanvraag. Het is de raad van bestuur van AGION die beslist over de ingediende aanvragen.

De uiterste indieningsdatum van de zesde huuroproep loopt nog tot 15 september 2023. Pas op het moment dat de raad van bestuur goedkeurt, start de huurperiode waarvoor de huursubsidie is toegekend. De beslissing van de raad van bestuur van AGION is ten vroegste voorzien begin 2024.